MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ:

Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti ile Müşteri, aşağıdaki şartlarla sanal ortamda işbu Sözleşmenin (‘Sözleşme’) ‘nin yapılması konusunda anlaşmışlardır.

MADDE 1. HİZMET SAHİBİNİN BİLGİLERİ

MADDE 2 – MÜŞTERİ BİLGİLERİ

MADDE 3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Ensasoft.com.tr’nin internet sitesi üzerinden Müşteri’ye iş güvenliği yazılım ihtiyacının karşılaması için elektronik ortamda siparişini yaptığı ve site üzerinde aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ile ilgili olarak mevzuat hükümleri gereğince verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

MADDE-4 SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETİN AÇIKLAMASI

4.1. Hizmet(ler)in Türü, Miktarı, Süresi, Satış Bedeli web sitesi üzerinde aşağıda nitelikleri belirtildiği gibi olup bu bilgiler Müşteri tarafından da onaylanmıştır.

Hizmet Adı Adet Satış Bedeli (KDV Dahil)
TL
ARA TOPLAM TL

MADDE 5. SÜRE

Müşteri’nin üyeliği, kendi isteği ile iptal talebinde bulunmadığı veya Ensasoft.com.tr tarafından gerekli görülüp kapatılmadığı sürece açık kalacaktır. Satın aldığı hizmetin süresi, hizmet açıklaması bölümünde mevcuttur.

MADDE 6. MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAHHÜTLERİ

6.1. Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Müşteri, Ensasoft.com.tr sayfalarından satın aldığı yazılımın içerdiği modüllerden fazlasını talep etmeyeceğini kabul eder.

6.3. Ensasoft.com.tr’nin Müşteri’ye hizmetin ifası için sağlayacağı hizmet şifresinin tahsis edileceği kişi veya firma yetkilisi, şifrenin gizliliğini korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda Ensasoft.com.tr işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde, Ensasoft.com.tr tarafından alınmış ücretler iade edilmez.

6.4. Müşteri’nin , Ensasoft.com.tr üzerinden ulaştığı bilgileri 3. kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti dışında herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, ürün tanıtım vs.) iletişim kurması durumunda Ensasoft.com. işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar. Ensasoft.com.tr bu maddenin ihlali sonucu Sözleşme’yi tek taraflı feshettiği durumda, Müşteri’ye ücret iadesi yapmaz.

6.5. Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından geliştirilen ; Kodlar, tasarımlar, programlar asli ve en önemli malvarlığıdır. İşbu Sözleşme ile Ensasoft.com.tr tarafından Müşteri’ye verilen asli hizmet, HSE Start-up programını kullanım imkanıdır. Müşteri, veri tabanının ve içeriğinde yer alan bilgilerin Sözleşme’de belirlenen usuller dışında kullanımının, Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti için telafisi imkansız zararlar oluşturacağını bildiğini kabul eder.

6.6. Müşteri, satın alınan ürün ile ilgili olarak Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti ‘nin takdirine göre ek sözleşme talep edilebileceğini ve bu ek sözleşmenin ıslak imzalı olarak imzalanmasını talep edebileceğini, imzadan imtina edilmesi durumunda sözleşmenin yürürlüğe girmeyeceğini ve Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti ’den herhangi bir şekilde hizmet talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Müşteri, Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti ’nin sistem kullanımı ve satın alınan hizmet paketi ve sözleşmede belirtilen sair hususlar ile ilgili her türlü kısıtlama, limitlendirme ve değişiklik yapabileceğini kabul eder.

MADDE 7. SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

7.1. Sözleşme’ye konu hizmet(ler)in bedeli KDV dahil xx.xx TL’dir. Ücretin ödeme şekli hizmet verilmesinin öncesi peşindir.

7.2 Ödeme ekli kredi kartı formunda belirtildiği gibi kredi kartı ile yapılacaktır. Ücret belirtilen kredi kartından Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti tarafından tek seferde çekilecektir.

7.3. Müşteri, ödeme tamamen yapılmadan taahüt edilen hizmetlerin kendisine verilmeyeceğini kabul eder.

7.4. Hizmet bedeli Müşteri tarafından Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti ‘nin hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti ‘nin işbu Sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

7.5. Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti ödemenin yapılmasını müteakip faturayı, Müşteri tarafından verilen bilgilere göre düzenleyecek ve Müşteri’nin isteği doğrultusunda verilen adresine gönderecektir.

MADDE 8. ÜCRET İADE HAKKI

Ücret iadesi; Müşteri’nin yazılı talebi üzerine şu durumlarda yapılabilir;

– Ürün/Hizmet 5 iş günü içinde yayına alınmamışsa,

MADDE 9. CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu hizmet, Müşteri’ye elektronik ortamda sunulan bir hizmet olup, niteliği gereği Satıcıya iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca da Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 10. SON HÜKÜMLER

10.1.Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe işbu Sözleşme uyarınca verilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

10.2.Müşteri, işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde ilgili mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

İşbu Sözleşme 00.00.2018 tarihinde düzenlenmiştir.

HİZMET VEREN MÜŞTERİ
Ensa Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti